Wat is duurzaamheid en waarom is het belangrijk?

De termen duurzaam en duurzaamheid horen we tegenwoordig overal terug. Meestal wordt duurzaamheid uitgelegd als het ontwikkelen van nieuwe brandstofbronnen. Of het beschermen van de natuurlijke omgeving en het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast is tevens het in stand houden van het ecosysteem een vaak gehoorde uitleg. En alles is waar. Duurzaamheid beschermt onze natuurlijke omgeving en de ecologische en menselijke gezondheid. Daarnaast wordt door het verduurzamen de innovatie gestimuleerd en tegelijkertijd proberen we onze manier van leven niet in gevaar te brengen.

De definitie van duurzaamheid

Letterlijk genomen is duurzaamheid de studie over hoe natuurlijke systemen functioneren. Hoe deze onderling hun unieke eigenschappen behouden en alles doen om de ecologie in evenwicht te houden. Duurzaamheid erkent ook de laatste nieuwe technieken die worden gebruikt om de moderne manier van leven te ondersteunen. Helaas zijn er in de loop van de geschiedenis talloze voorbeelden op te noemen waarbij een beschaving de eigen omgeving en overlevingskansen heeft beschadigd. Duurzaamheid houdt daarnaast ook rekening met de manier waarop we in harmonie met de natuur samenleven. En hoe we deze beschermen tegen schade en vernietiging. Maar duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu. Het gaat ook over de menselijke gezondheid die niet mag lijden onder milieuwetgevingen en onderzoeken die worden uitgevoerd op de lange termijn.

De belangrijkste pijlers van duurzaamheid

De Wereldtop over sociale ontwikkeling heeft in het streven naar een duurzame ontwikkeling drie kerngebieden geformuleerd. Het zijn deze pijlers die de ruggengraat vormen voor de beslissingen die in het heden worden genomen, waarbij de toekomst wordt overwogen.

Economische ontwikkelinghoe verduurzamen

De eerste pijler is ook meteen de meest problematische, want er blijkt nogal wat onvrede over te bestaan. De politieke ideologie over wat wel en niet economisch verantwoord is, wordt door veel mensen niet gesteund. Het gaat over het bieden van prikkels aan bedrijven en organisaties om zich te houden aan duurzaamheidsrichtlijnen die verder gaan dan hun normale vereisten. Maar ook de gemiddelde persoon heeft prikkels nodig om aangemoedigd te worden in het verduurzamen. Individueel is het bereik erg klein, maar als groep zijn de effecten merkbaar. Wanneer we spreken over de pijler economische ontwikkeling, dan gaat het over het verminderen van financiële lasten en bureaucratie. Daarnaast blijft het altijd belangrijk dat mensen krijgen wat ze wensen, zonder dat de kwaliteit van leven in het gedrang komt.

Sociale ontwikkeling

Het belangrijkste deel van deze pijler is bewustzijn en het naleven van de wetgeving ter bescherming van de menselijke gezondheid. Dit door vervuiling tegen te gaan die wordt veroorzaakt door schadelijke activiteiten van bedrijven of organisaties. Hiervoor zijn wereldwijd zeer strikte controles en wetgevingsprogramma ‘s ontwikkeld. Deze programma ‘s zijn in het leven geroepen om de menselijke gezondheid tot het maximum te beschermen.

Ook is duurzame huisvesting een belangrijk thema in de huidige maatschappij. Er wordt steeds beter onderzocht hoe huizen beter gebouwd kunnen worden met behulp van duurzame materialen.

En als laatste deel van deze pijler, mag educatie zeker niet ontbreken. Om gestelde doelen te kunnen bereiken, is het belangrijk om de effecten van milieubescherming uit te dragen. Net als het waarschuwen voor de gevaren, wanneer gestelde doelen niet kunnen worden bereikt.

Milieubescherming

Bescherming van het milieu is al jarenlang een belangrijk thema. Er wordt veel aandacht besteed aan recycling, zowel bij bedrijven als op individueel niveau. Ook het verminderen van energieverbruik en de afname van CO2 uitstootgassen zijn steeds terugkomende onderwerpen. Bedrijven worden gecontroleerd, zodat koolstofemissies zo laag mogelijk gehouden worden. Milieubescherming is voor veel mensen de pijler die bepalend is voor het behoud van de toekomst van de mens en de aarde. Het gaat over het verbeteren van de luchtkwaliteit, duurzaamheid van de hulpbronnen en het ecosysteem. Al deze facetten worden bestudeerd en gerespecteerd om zo het milieu optimaal te kunnen beschermen. Een van de makkelijkste dingen die je thuis kunt doen is minder vlees eten en overstappen naar écht groene stroomleveranciers. Meer tips vind je hier.

Ook de vernieuwde technologie en biotechnologie zijn cruciaal voor de duurzaamheid in de toekomst. Waarbij altijd voorkomen dient te worden dat technologische vooruitgang schade veroorzaakt aan het milieu.

De belangrijkste doelen van duurzaamheid wereldwijd

  • Het einde van armoede en honger in de wereld.
  • Duurzame economische groei verwezenlijken door het bevorderen van sterke economieën en banengroei.
  • Betere normen voor onderwijs en de gezondheidszorg. Vooral verbetering van de waterkwaliteit en het garanderen van betere sanitaire voorzieningen.
  • Het bereiken van gendergelijkheid.

Duurzaamheid met betrekking tot gezondheid van het land, de lucht en de zee

Sinds jaar en dag heeft de mens het rentmeesterschap over de wereld. We hebben zelf de keuze om het menselijk belang voorop te stellen bij het oplossen van duurzaamheidsproblemen. We hebben de troeven in handen om duurzaamheid in te zetten om consumptievermindering te bevorderen. Zo kunnen we samen het milieu redden, zodat we een gezonde kwaliteit van land, lucht en zee kunnen nalaten aan onze volgende generaties.

Op weg naar een duurzame toekomstduurzaamheid in de toekomst

Hoe de ideale duurzame toekomst eruit zal zien, is nog moeilijk te zeggen. De algemene visie is vooral gericht op de nieuwste technologieën. Deze zorgen voor een verbetering van oude brandstofbronnen. Sinds de jaren 50 heeft de wereld een ongekende groei meegemaakt. Technische revoluties, enorme toenames aan energiebehoeften en intensieve landbouw kenmerkten de afgelopen jaren. Hulpbronnen op onze planeet zijn hierdoor enorm onder druk komen te staan.

Daarnaast is ook de nijpende situatie in ontwikkelingslanden meer tot het algemene bewustzijn doorgedrongen. De natuurlijke en de door de mens veroorzaakte rampen worden tegenwoordig tot in detail geobserveerd. De effecten op het ecosysteem en op de bevolking worden uitgewerkt. Alles in het belang om nieuwe en schonere technologieën te kunnen ontwikkelen. Technologieën die voldoen aan onze toegenomen energiebehoeften.

Grote bewegingen die zich inzetten voor het sociale behoud en verbetering van duurzaamheid zijn Fair Trade en Rainforest Alliance. Zij zijn de drijfveer achter een aanmoedigingsbeleid dat ervoor zorgt dat landbouwers die luxegoederen als koffie en cacao produceren, een eerlijk salaris ontvangen. Activisten hopen op een duurzaamheid die handelsbelemmeringen wegneemt. Zodat het voor iedereen een positieve bijdrage oplevert. Niet alleen aan de economische kant, maar ook aan de sociale kant van alle ontwikkelingen. Laat duurzaamheid het goede bevorderen, zodat het milieu in al zijn pracht bewaard blijft.

Ook jij kunt iets doen. Ga bijvoorbeeld duurzaam reizen, gebruik duurzame energie of verblijf in duurzame hotels.